HSL Course Online

Overview


  TCI Citation Search

 

About this course :

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย เพื่อคำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทยที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI (เรียกว่า TCI impact factors)


Learning Objective :
  1. รู้จักและสามารถใช้งานระบบสืบค้น Journal Impact Factors ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
  2. สามารถสืบค้นผลการประเมินคุณภาพวารสาร(กลุ่ม)ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

Course Syllabus :
  1. TCI Citation search Introduction
  2. TCI การสืบค้นค่า thai journal impact factor
  3. ผลการประเมินคุณภาพวารสาร(กลุ่ม)ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

Tutor :
Person
ธนะพันธุ์ การคนซื่อ
 Length: 5 Minute
 Subject: TCI, Citation Search
 Languages: Thai

 

 

Share this course with a friend